www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Pátrání, vojenské archivy
[aktualizováno 03.12.2018]


Pokud víte nebo tušíte, že váš příbuzný byl účastníkem východního odboje a rádi byste se dozvěděli více o jeho působení, doporučuji následující postup.

Vojenský historický archiv zveřejnil on-line Databázi příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války 1. Po zadání údajů vyhledávač ideálně nabídne seznam osob dle zadaných parametrů. Po kliknutí na konkrétní osobu se zobrazí detailnější záznam, kde je uvedeno mj. "kmenové číslo" (u mužstva) nebo "osobní číslo" (u důstojníků) dotyčného. Toto číslo je klíčové pro další komunikaci s archivy.

Osobní dokumentaci (tzv. "kmenové listy" u mužstva a "osobní spisy" či "kvalifikační listy" u důstojníků) příslušníků čs. vojenských jednotek v současnosti spravují 3 vojenské archivy, jeden v České republice, další dva na Slovensku. Kmenové listy vojáků narozených do roku 1910 včetně a osobní spisy důstojníků narozených do roku 1905 spravuje Vojenský historický archiv v Praze. Kmenové listy vojáků narozených v letech 1910 - 1920 spravuje Vojenský historický archív v Bratislavě. A nakonec kmenové listy vojáků narozených v roce 1921 a později, stejně jako osobní spisy důstojníků narozených po roce 1905 spravuje Vojenský archív - centrálna registratúra v Trnavě.

Ve své písemné žádosti o výpis 2 nebo rovnou kopii všech záznamů z kmenového listu nebo osobního spisu je třeba: 1) uvést jméno, datum a místo narození dotyčného (ideálně rovnou kmenové či osobní číslo) a zejména zpáteční adresu pro zaslání výpisu (!), 2) prokázat příbuzenský vztah k dotazované osobě - v případě, že a) dotyčný žije, je třeba doložit jeho plnou moc k jednání s archivem, b) pokud dotyčný nežije, je třeba tento stav doložit úmrtním listem a současně např. rodným nebo oddacím listem či jiným způsobem prokázat příbuzenský stav k dané osobě.

V případě slovenských archivů je třeba navíc uhradit poplatek. Platba proběhne tak, že příslušný slovenský archiv zašle zpracovaný výpis prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky na zastupitelský úřad v ČR, který následně žadatele vyzve k převzetí dokumentace a uhrazení poplatku v českých korunách. V případě, že žadatel kontaktuje slovenský archiv z jiného státu než ČR, zaplatí poplatek v měně daného státu. Komunikaci se slovenskými archivy lze vést v českém jazyce.

Výpis z osobní dokumentace by měl udat další směr pátrání - zejména za jakých okolností dotyčný vstoupil do čs. jednotky a co tomuto vstupu předcházelo. K nejčastějším situacím patřilo:
 • dotyčný se svobodně nacházel (žil, pracoval) na území SSSR a narukoval po výzvě;
 • dotyčný (příslušník české menšiny žijící v SSSR) byl odveden k Rudé armádě (nehledě na českou národnost) odkud později přešel k čs. jednotce; nebo byl během stalinistické předválečné perzekuce odvlečen do GULAGu, odkud po osvobození narukoval; nebo vstoupil do čs. jednotky po osvobození Volyňského území počátkem 1944;
 • dotyčný po okupaci ČSR Německem hledal azyl v Polsku. Po obsazení východního území Polska Sovětským Svazem byl dotyčný, pokud neměl příslušná sovětská povolení k práci a pobytu, deportován do vnitrozemí na nucené práce či odsouzen do GULAGu. Po všeobecné amnestii čs. občanů (1942 - 1943) nebo pokud byl částečně na svobodě se přihlásil k čs. jednotce;
 • dotyčný do nebo po okupaci ČSR Německem odešel do Polska, kde vstoupil do Českého a slovenského legionu, byl v rámci něho v září 1939 internován Rudou armádou a po několikaletém držení v internaci se stal v roce 1942 zakládajícím členem československé jednotky v SSSR;
 • dotyčný do nebo po okupaci ČSR Německem překročil státní hranice (Polsko, Rumunsko, jinde), vstoupil později do nově vznikajících československých zahraničních jednotek, různými cestami dorazil do Anglie, odkud byl odeslán (zejména důstojnici a specialisté jako třeba piloti) k čs. jednotce v SSSR;
 • dotyčný se před okupací nacházel na území jiného státu a později vstoupil do nově vznikajících československých zahraničních jednotek, různými cestami dorazil do Anglie odkud byl odeslán (zejména důstojnici a specialisté jako třeba piloti) k čs. jednotce v SSSR;
 • dotyčný do nebo po okupaci ČSR Německem překročil státní hranice SSSR, byl zadržen sovětskými orgány, odsouzen a zavřen do výchovně-pracovního tábora nebo kolonie (GULAG). Pokud přežil a dočkal se všeobecné amnestie čs. občanů (1942 - 1943) narukoval k čs. jednotce. Eventuálně mohl dotyčný narukovat (být zařazen) do trestního praporu Rudé armády, odkud se zázrakem dostal k čs. jednotce;
 • dotyčný dobrovolně nebo nedobrovolně narukoval do nepřátelské armády (Slovenská armáda, Maďarská královská armáda, Wehrmacht) odkud přeběhl a vzdal se příslušníkům Rudé armády. Následně byl internován v sovětském táboře, prověřen a odeslán k čs. jednotce;
 • dotyčný dobrovolně nebo nedobrovolně narukoval do nepřátelské armády (Slovenská armáda, Maďarská královská armáda, Wehrmacht). Během bojů nebo vojenské služby v SSSR byl zajat Rudou armádou a zavřen do zajateckého tábora. Pokud se přihlásil k československému občanství, byla mu dána možnost vstoupit do čs. jednotek v SSSR;
 • dotyčný byl nedobrovolně odeslán v rámci pracovních (likvidačních) praporů Maďarské královské armády na východní frontu odkud buďto dezertoval, nebo byl zajat. Následně byl internován v sovětském táboře, prověřen a odeslán k čs. jednotce;
 • dotyčný během války působil v odbojovém partyzánském hnutí, při možné příležitosti se přidal k čs. jednotce;
 • dotyčný (Rusín) narukoval k čs. jednotce v rámci krátké mobilizace na Podkarpatské Rusi;
 • dotyčný narukoval k čs. jednotce během nebo po osvobození Slovenska.
Z výpisu se lze rovněž dozvědět zařazení dotyčného do příslušného útvaru čs. jednotky. Na základě této informace je možné se obrátit na Vojenský historický archiv (VHA) v Praze s žádostí o vyhledání nebo umožnění k nahlédnutí dalších materiálů o daném útvaru. Z jednotlivých materiálů (jmenné seznamy příslušníků útvaru, denní rozkazy apod.) lze totiž zjistit další podrobnosti o službě dotyčné osoby (např. kdy byl navržen na vyznamenání, kdy raněn, zda absolvoval poddůstojnickou školu a s jakým prospěchem apod.). Současně je možné si v "badatelně" (studovna VHA) zamluvit místo k nahlédnutí do těchto materiálů. Další podrobnosti jsou uvedeny v Badatelském řádu VHA.

V případě, že výpis potvrdí službu dotyčného v nepřátelské armádě (a jeho následný pobyt v zajateckém táboře) nebo uvěznění v GULAGu - je třeba hledat v maďarských, německých nebo sovětských, respektive ruských archivech, které jsou již více méně přístupné. Kontakty jsou uvedeny níže.


Česká republika

Vojenský ústřední archiv v Praze
E-mail: podatelna-vua@army.cz
Web: http://www.vuapraha.cz [česky]

Archiv je součástí Vojenského historického ústavu, spravuje fondy a sbírky čs. zahraničního odboje v letech 1939 – 1945, včetně kmenových listů příslušníků čs. jednotek narozených do roku 1910 a osobní spisy důstojníků narozených do roku 1905.


Slovensko

Vojenský historický ústav v Bratislavě
E-mail: vha@vhu.sk
Web: http://www.vhu.sk [slovensky, anglicky]

Archiv je součástí Vojenského historického ústavu, spravuje mj. kmenové listy příslušníků čs. jednotek narozených v letech 1911 - 1920.


Vojenský archív - centrálna registratúra v Trnavě
E-mail: va-cr@mod.gov.sk

Spravuje kmenové doklady příslušníků čs. jednotek narozených v roce 1921 a později, a rovněž osobní spisy důstojníků narozených po roce 1905.


Ruská federace

Rossijskij gosudarstvennyj voennyj arhciv
Ruský státní vojenský archiv v Moskvě
E-mail: rgvarchiv@stream.ru
Web: http://rgvarchive.ru [rusky]

Patří k největším vojenským archivům v Evropě. Spravuje mj. dokumenty k 2. světové válce, včetně kartotéky válečných zajatců, internovaných a odvlečených osob v letech 1939 - 1960.


Glavnyj informacionno-analiticheskij centr Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii
Odbor rehabilitace obětí politických represí a archivní informace Informačního centra Ministerstva vnitra RF v Moskvě
Web: https://xn--80a2aw.xn--j1adp.xn--b1aew.xn--p1ai/folder/9726856 [rusky]

Archiv spravuje mj. dokumentaci k systému GULAG a osobní složky perzekuovaných osob.


Centralnyj archiv Ministerstva oborony Rossijskoj federacii
Ústřední archiv Ministerstva obrany RF v Moskvě
Web: http://archive.mil.ru [rusky]

Archiv spravuje mj. osobní složky účastníků Velké vlastenecké války.


Maďarsko

Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Hadtörténelmi Levéltár
Ústav a muzeum vojenské historie - Vojenské historické archivy v Budapešti
E-mail: him.leveltar@hm-him.hu nebo hadtortenelmi.leveltar@mail.militaria.hu
Web: http://militaria.hu/adatb/leveltariuj/kapcsolat/hadtortenelmi_leveltar [maďarsky]
Web: https://portal.ehri-project.eu/institutions/hu-002738 [anglicky]

Kartotéka příslušníků Maďarské královské armády. Bohužel většina záznamů byla na konci války zničena. Pro pružnější odpověď doporučuji zaslat žádost v maďarštině.


Německo

Deutsche Dienststelle v Berlíně
E-mail: dd-info@dd-wast.de
Web: http://dd-wast.de [německy, anglicky]

Spravuje více než 18 mil. osobních složek příslušníku Wehrmachtu a dalších vojenských jednotek nacistického Německa.


Poznámky:
 1. Databáze zahrnuje především čs. občany a krajany, kteří sloužili v jednotkách československé exilové armády či jako příslušníci dalších spojeneckých armád. Obsahuje také osoby, které sice byly odvedeny nebo za různých okolností prošly pouze evidencí čs. vojenských orgánů v exilu, reálně však vojenskou službu nekonaly. Databáze v současnosti obsahuje přes 88 984 záznamů.
 2. Výpis v rozsahu jedné A4 s nejdůležitějšími daty - kdy dotyčný vstoupil do jednotky, do které, co dělal před tím apod.


CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist